Punto borde.

puntoborde

Chaméille punto borde sobre todo  porque o uso cando deixo de aumentar e   quero que a peza suba, desta maneira marco a base da peza deixando un cordón.

Le he llamado punto borde sobre todo porque lo uso cuando dejo de aumentar y quiero que la pieza suba, así marco la base de la pieza dejando un cordón.

puntoborde2

No lugar de enganchar o punto baixo en todo o punto da volta anterior sólo colleremos a metade do punto por detrás, a outra metade dianteira irá formando unha liña.

En vez de enganchar el punto bajo en todo el punto de la vuelta anterior sólo cogemos la mitad del punto por detrás, la otra mitad sin coger irá formando una linea.

Anuncios

Cambio de cor/color

cambiodecor

O cambio de cor pódese facer cando un-ha queira pero para que nos quede ben, é dicir, que quede todo o punto baixo uniforme, teremos que deixar o punto anterior sen rematar e collendo o novo fío finalizar este punto baixo.

El cambio de color se puede hacer cuando una-o quiera pero para que nos quede bien, es decir, que quede todo el punto bajo uniforme, tendremos que dejar el punto anterior sin terminar e ir cogiendo el nuevo hilo para finalizar este punto bajo.

cambiodecor2

E repetir así cada vez que queiramos cambiar a cor da labor.

Y repetir así cada vez que queramos cambiar el color .

Punto relieve

puntorelieve1

Montar unha cadeneta ( para este punto relieve sempre puntos pares, neste caso son 30).

Na primeira volta ganchillar ó redor da cadeneta todos puntos baixos. ( pechamos a cadeneta formado un círculo e ganchillamos a partir de aí sempre en espiral).

Montar una cadeneta ( para este punto relieve siempre puntos pares, en este caso son 30).

En la primera vuelta ganchillaral rededor de la cadeneta todos los puntos  ( cerramos la cadeneta formando un círculo y ganchillamos a partir de ahí siempre en espiral).

puntorelieve2

No primeiro punto da volta faremos un punto baixo normal.

En el primer punto de la vuelta haremos un punto bajo normal.

puntorelieve3

Logo faremos outro punto baixo mais collendo a hebra por diante que hai entre o punto que acabamos de facer e o seguinte.

O punto en relieve é unha repetición destos dous puntos.

Despues haremos otro punto bajo pero cogiendo la hebra que hay por delante entre el punto que acabamos de hacer y el siguiente.

El punto en relieve es una repectición de estos dos puntos juntos.

puntorelieve4

O punto baixo collémolo no seguinte punto da volta.

El punto bajo lo cogemos en el siguiente punto de la vuelta.

puntorelieve5b

Ir repetindo igual ata acabar toda a volta ( ó ser par sempre acabaremos co punto relieve) . Comezar a volta cun punto baixo normal.

Ir repitiendo igual hasta acabar toda la vuelta ( al ser par siempre acabaremos con el punto en relieve).

Comenzar la vuelta con el punto bajo normal.

puntorelieve6b

As seguintes voltas van ser iguais que a primeira mais o punto baixo xa non se fai no seguinte punto da volta senon no mesmo no que fixemos o punto relieve.

Repetir igual que esta última volta ata o final .

Las siguientes vueltas van a ser iguales que la primera pero el punto bajo ya no se hace en el siguiente punto de la vuelta sino en el mismo en el que realizaste el punto relieve.

Repetir igual que esta última vuelta hasta el final.

Disminuir

Collemos fío co garfo como para ir facer un punto baixo pero deixámolo en espera ( sen pechar).

Cogemos hilo con la aguja como para hacer un punto pero lo dejamos en espera ( sin cerrar).

disminuir1

Pasamos o seguinte punto e voltamos sacar fío.

Pasamos al siguiente punto y volvemos a sacar hilo.

disminuir2

E agora collemos fío como para pechar un punto baixo e deslizamos esta lazada por entre as 3 que temos en espera na agulla.

Y ahora cogemos hilo como para cerrar el punto bajo y lo deslizamos por entre las  lazadas que tenemos en espera en la aguja.

disminuir3

Quedando 2 puntos baixos fechados nun solo.

Quedando 2 puntos bajos cerrados en uno solo.

disminuir4

As disminucións como os aumentos pódense facer dobles, triples, de catro etc. No caso do triple deixaríamos en espera dous puntos baixos (sen pechar) e co terceiro pasaríamos a lazada por entre as 3 que están na agulla.

Las disminuciones como los aumentos se pueden hacer dobles, triples, de cuatro etc. En el caso del triple dejaríamos en espera dos puntos bajos ( sin cerrar) y con el tercero pasaría la lazada por entre las 3 que están en la aguja.

disminuir5

Quedando 3 puntos baixos pechados nun solo.

Quedando 3 puntos bajos cerrados en uno solo.

disminuir6

No caso de traballar en espiral faríamos o mesmo.

En el caso de trabajar en espiral haríamos lo mismo.

Aumentar

Facemos o punto baixo normal e voltamos coller fío como un novo punto baixo pero no mesmo lugar que o anterior.

Hacemos el punto bajo normal y volvemos a coger hilo como para hacer un nuevo punto bajo pero en el mismo lugar que el anterior.

aumentar1

De maneira que de un punto baixo saian dous.

De manera que el punto bajo salgan dos.

aumentar2

No caso de ganchillar en espiral acontece exactamente o mesmo.

En el caso de ganchillar en espiral sucede exactamente igual.

Os aumentos poden ser dobles, triples e ata de 4 ou de 5 puntos. A maneira de facelos é sempre igual.

Los aumentos pueden ser dobles, triples y hasta de 4 o de 5 puntos. La manera de hacerlos es siempre igual.

aumentar6

Ganchillar en espiral

Se non sabes ben como facer os puntos baixos recoméndoche primero practicar co punto baixo en lineal xa que ó traballar en espiral  auméntase ó mesmo tempo!
Xusto despois de pechar o aro máxico (non cortamos o fío) vemos que o primeiro punto queda pegado ó último.

Si no sabes bien como hacer los puntos bajos te recomiendo que primero practiques con el punto bajo en lineal ya que al hacerlo en espiral se aumenta al mismo tiempo!

Justo después de cerrar el aro mágico ( no cortar el hilo) vemos que el primer punto nos ha quedado pegado al último.

ganchillarenespiral1

Enganchamos o fío como facemos co punto baixo por entre o primeiro punto.

Enganchamos el hilo como hacemos con el punto bajo por entre el primer punto

ganchillarenespiral2

A continuación marcar ese mesmo punto enganchándoo co imperdibel.

A continuación marcar ese mismo punto enganchándolo con el imperdible.

ganchillarenespiral3

O noso aro máxico adoita comezar con 6 puntos e ir ampliando outros 6 puntos por cada volta. É dicir, ter 12 na segunda, 18 na terceira, 24 na cuarta etc. Isto conseguímolo con aumentos dobles.

Nuestro aro mágico suele comenzar con 6 puntos e ir ampliando otros 6 puntos por cada vuelta. Es decir, tener 12 puntos en la segunda, 18 en la tercera, 24 en la cuarta etc. Esto lo conseguimos con aumentos dobles.

ganchillarenespiral4

No caso da segunda volta simplemente faremos dous puntos por cada punto. É dicir ganchillamos un punto onde nos toque e facemos outro no mesmo lugar. En total teremos 12 ó finalizar a volta, quitamos o imperdible e pasamos a ganchillar [ 1 punto baixo e 1 aum. Doble] x 6 veces. ( no primeiro punto que ganchillemos repetir poñer o imperdibel para marcar comezo de volta).

En el caso de la siguiente vuelta simplemente haremos dos puntos por cada punto. Es decir, ganchillar un punto en donde toque y hacemos después otro en el mismo lugar. En total tendremos 12 al finalizar la vuelta, quitamos el imperdible y pasamos a ganchillar [ 1 punto bajo y 1 aumento doble] x 6 veces ( en el primer punto que ganchillemos repetir poner el imperdible para marcar el comienzo de la vuelta).

ganchillarenespiral5

Para a 3ª volta repetir este esquema: [ 2 p. baixos + 1 aumento doble] x 6 , co cal obteremos ó finalizar 18 puntos.

Para la 3ª vuelta repetir este esquema: [ 2 p. bajos + 1 aum. doble ] x 6 , con lo que obtendremos 18 puntos al finalizar.

ganchillarenespiral6

Na 4ª volta teremos que facer o seguinte esquema [ 3 pb + aum doble] x 6 = 24 pb . Na 5ª serán [4pb + aum. Doble] = 30 pb. e se queremos seguir facendo máis voltas sólo teremos que ir aumentando 1 pb por volta ó esquema. Ó facer o aro máxico con base de 6 puntos e ir aumentando 6 pb. por volta se nos irá formando un hexágono como podedes ver na foto.

En la 4ª vuelta tendremos que hacer el siguiente esquema [ 3 pb + aum. doble] x6 = 24 pb. En la 5ª serán [ 4 pb + aum. doble ] = 30 pb y si queremos seguir haciendo más vueltas sólo tendremos que ir aumentando 1pb. por vuelta al esquema . Al hacer el aro mágico con base de 6 e ir aumentando 6 por vuelta se nos irá formando un hexágono como el que podéis ver en la foto.

ganchillarenespiral7