Patrón contrarreloxo

Entre achaques pre-monstruais, gripe e moas nesta semana quedei sen folgos para facer un pequeno patrón polo Entroido como pretendía…Así que hoxe decidín dedicar a este propósito 6 horas pola tarde( nin unha máis, nin unha menos). De non telo feito neste tempo, deixareino seguramente para o ano que ven…Esta resolución ven porque, non sei se lle pasa a máis xente do slow-craft, pero a maioria das veces sobrepaso con creces o tempo que lle acabo dedicando ós proxectos co que acabo tendo unha desfase nos proxectos que quero sacar considerable… E para este patrón contrarreloxo vou aproveitar os meus mini novelos Amigurumi de Katia, malo será que con tanta cor non haxa algo de inspiración. Desexádeme algo de sorte e bastante axilidade no proceso creativo!

katiaamigurumi2

Tic-tac, tic-tac pra mín e boa finde para vós, actantes!

Punto Coiro

Este punto se me ocorreu querendo dárlle textura ó corpo da cámara de fotos. Quería imitar esa irregularidade das cámaras antigas co corpo que imitaba coiro, de aí o nome…

Este punto se me ocurrió queriendo darle textura al cuerpo de la cámara de fotos. Quería imitar esa irregularida de las cámaras antiguas donde el cuerpo imitaba el cuero, de ahí el  nombre que he decidido ponerle…

puntocoiro

Para facer este punto teremos que traballar sempre cun número par de puntos e que ademáis estes non sexan múltiplos de 4 ( é dicir, 6,10,14,18,22,26,30,34,38…)

Para hacer este punto tendremos que trabajar siempre con un número par de puntos y además estos no pueden ser múltiplos de 4 ( es decir, 6.10,14,18,22,26,38…)

Comezamos traballando sobre unha cadeneta e facendo unha primeira volta en puntos baixos ( sempre traballaremos en espiral para este punto).

Comenzamos trabajando sobre una cadeneta y haciendo una primera vuelta en puntos bajos ( siempre trabajaremos en espiral para este punto).

puntocoiro2

Na segunda volta faremos 2 puntos baixos normais e 2 puntos borde e iremos alternando así como tantos puntos teña a volta.

En la segunda vuelta haremos 2 puntos bajos normales y 2 puntos borde e iremos alternando así como tantos puntos tenga la vuelta.

puntocoiro4

Repetir igual en tódalas voltas ata ter  a altura desexada.

Repetir igual en todas las vueltas hasta tener la altura deseada.

Punto borde.

puntoborde

Chaméille punto borde sobre todo  porque o uso cando deixo de aumentar e   quero que a peza suba, desta maneira marco a base da peza deixando un cordón.

Le he llamado punto borde sobre todo porque lo uso cuando dejo de aumentar y quiero que la pieza suba, así marco la base de la pieza dejando un cordón.

puntoborde2

No lugar de enganchar o punto baixo en todo o punto da volta anterior sólo colleremos a metade do punto por detrás, a outra metade dianteira irá formando unha liña.

En vez de enganchar el punto bajo en todo el punto de la vuelta anterior sólo cogemos la mitad del punto por detrás, la otra mitad sin coger irá formando una linea.

Cambio de cor/color

cambiodecor

O cambio de cor pódese facer cando un-ha queira pero para que nos quede ben, é dicir, que quede todo o punto baixo uniforme, teremos que deixar o punto anterior sen rematar e collendo o novo fío finalizar este punto baixo.

El cambio de color se puede hacer cuando una-o quiera pero para que nos quede bien, es decir, que quede todo el punto bajo uniforme, tendremos que dejar el punto anterior sin terminar e ir cogiendo el nuevo hilo para finalizar este punto bajo.

cambiodecor2

E repetir así cada vez que queiramos cambiar a cor da labor.

Y repetir así cada vez que queramos cambiar el color .