Punto Coiro

Este punto se me ocorreu querendo dárlle textura ó corpo da cámara de fotos. Quería imitar esa irregularidade das cámaras antigas co corpo que imitaba coiro, de aí o nome…

Este punto se me ocurrió queriendo darle textura al cuerpo de la cámara de fotos. Quería imitar esa irregularida de las cámaras antiguas donde el cuerpo imitaba el cuero, de ahí el  nombre que he decidido ponerle…

puntocoiro

Para facer este punto teremos que traballar sempre cun número par de puntos e que ademáis estes non sexan múltiplos de 4 ( é dicir, 6,10,14,18,22,26,30,34,38…)

Para hacer este punto tendremos que trabajar siempre con un número par de puntos y además estos no pueden ser múltiplos de 4 ( es decir, 6.10,14,18,22,26,38…)

Comezamos traballando sobre unha cadeneta e facendo unha primeira volta en puntos baixos ( sempre traballaremos en espiral para este punto).

Comenzamos trabajando sobre una cadeneta y haciendo una primera vuelta en puntos bajos ( siempre trabajaremos en espiral para este punto).

puntocoiro2

Na segunda volta faremos 2 puntos baixos normais e 2 puntos borde e iremos alternando así como tantos puntos teña a volta.

En la segunda vuelta haremos 2 puntos bajos normales y 2 puntos borde e iremos alternando así como tantos puntos tenga la vuelta.

puntocoiro4

Repetir igual en tódalas voltas ata ter  a altura desexada.

Repetir igual en todas las vueltas hasta tener la altura deseada.

Punto borde.

puntoborde

Chaméille punto borde sobre todo  porque o uso cando deixo de aumentar e   quero que a peza suba, desta maneira marco a base da peza deixando un cordón.

Le he llamado punto borde sobre todo porque lo uso cuando dejo de aumentar y quiero que la pieza suba, así marco la base de la pieza dejando un cordón.

puntoborde2

No lugar de enganchar o punto baixo en todo o punto da volta anterior sólo colleremos a metade do punto por detrás, a outra metade dianteira irá formando unha liña.

En vez de enganchar el punto bajo en todo el punto de la vuelta anterior sólo cogemos la mitad del punto por detrás, la otra mitad sin coger irá formando una linea.

Cambio de cor/color

cambiodecor

O cambio de cor pódese facer cando un-ha queira pero para que nos quede ben, é dicir, que quede todo o punto baixo uniforme, teremos que deixar o punto anterior sen rematar e collendo o novo fío finalizar este punto baixo.

El cambio de color se puede hacer cuando una-o quiera pero para que nos quede bien, es decir, que quede todo el punto bajo uniforme, tendremos que dejar el punto anterior sin terminar e ir cogiendo el nuevo hilo para finalizar este punto bajo.

cambiodecor2

E repetir así cada vez que queiramos cambiar a cor da labor.

Y repetir así cada vez que queramos cambiar el color .

Coidado! Patrón novo á vista & día da ilustración

Se non acaba comigo no proceso a comezos de Febreiro espero sacar novo patrón… Ata o de agora é o que conta con máis detalle e  por iso mesmo estame a dar máis dores de cabeza do que eu pensaba. Mais despois de insistir e insistir parece que vai tomando forma…

Hoxe andaba retocando fotos para o patrón no photoshop e nesta foto foi imposible non visualizar un tiburón…Así que aproveitando que é o día da ilustración ensínovos o meu:”All crochet and no play makes Io a dull girl” .

tiburon